bam mi vi cham

  1. T

    Bấm mí Hàn Quốc bao lâu sẽ trang điểm được ?

    Linh Viên (Đà Lạt) hỏi: Mình muốn bấm mí mắt cho đôi mí to rõ vì mí mắt mình hơi nhỏ, nếp mí không rõ rãng. Tôi tìm hiểu quaWebsite Việt Hàn mình có kỹ thuật bấm mí Hàn Quốc mới, chomình hỏi nếu mình áp dụng phương pháp này xong thì sau bao lâu mới trang điểm được ? Do em làm việc trong giới...
Top