bao hiem luat su

  1. T

    BÁN Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

    1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư: Bảo hiểm cho các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với những yêu cầu bồi thường được lập gây ra do sai sót chuyên môn bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của Người được bảo hiểm trong khi thực hiện dịch vụ nghề...
Top