bóng đèn uv

  1. E

    TQ Bóng đèn UV

    Đèn UV - diệt khuẩn không khí, phòng sạch - Bóng đèn UV HNS 15W - dài 45 cm - HNS 15W Osram - Bóng đèn UV HNS 30W - dài 90 cm - HNS 30W Osram - Bóng đèn UV HNS 55W - dài 90 cm - HNS 55W Osram Sử dụng cùng chấn lưu sắt từ của Layton - ELT (Tây Ban Nha)máng đèn Việt Nam. Sử dụng cùng chấn...
  2. E

    BÁN Bóng đèn UV

    Đèn UV - diệt khuẩn không khí, phòng sạch - Bóng đèn UV HNS 15W - dài 45 cm - HNS 15W Osram - Bóng đèn UV HNS 30W - dài 90 cm - HNS 30W Osram - Bóng đèn UV HNS 55W - dài 90 cm - HNS 55W Osram Sử dụng cùng chấn lưu sắt từ của Layton - ELT (Tây Ban Nha)máng đèn Việt Nam. Sử dụng cùng chấn...
Top