đào tạo nghề

  1. E

    TQ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

    Thư mời tham dự tập huấn (V/v : Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 vừa mới thông qua ngày 26/11/2013 ) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Viện Quản Lý Đào Tạo Tổ chức "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu...
Top