khoa học an toàn

  1. T

    TQ Đào Tạo An Toàn Lao Động (THEO THÔNG TƯ 27/BLĐTBXH)

    KHAI GIẢNG CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG ((Theo Khung Của Cục An Toàn – Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội) Hotline: 0938 60 1985 (Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH) Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác...
Top