kinh doanh xuất nhập khẩu

  1. H

    TQ CHỨNG chỉ kinh doanh xuất nhập khẩu( giảm học phí trong tháng 5)

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU I./ MỤC TIÊU Khóa học được tổ chức nhằm điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển; trang bị những kiến thức liên quan đến hoạt động, quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu...
Top