nhân viên kionh doanh

  1. D

    Tuyển nhân viên kinh doanh về khóa học

    Hệ thống đào tạo tích hợp SFK (kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, tư duy và cảm thụ nghệ thuật) cần tuyển nhân viên kinh doanh về khóa học Mô tả - Tìm kiếm và phát triển khách hàng - Tư vấn khách hàng các chương trình học, các khóa học - Triển khai các chương trình giáo dục do cấp...
Top