quản lý hành chính

  1. vanlang

    TQ Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính

    BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên...
  2. minhhang278

    BÁN Đào tạo kỹ năng quản lý hành chính văn phòng chuyên nghiệp tại Hà Nội

    Bạn đang muốn ứng tuyển vào các vị trí hành chính văn phòng Bạn đang làm về hành chính – văn phòng tại các công ty Bạn đang thiếu kiến thức về ngành nghề? Bạn đang cần bổ sung các kỹ năng về ngành nghề? Bạn đang cần nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ để xây dựng cho mình một lộ trình thăng tiến...
Top