thi công chức

  1. D

    TQ Đào tạo chứng chỉ văn thư lưu trữ phục vụ thi công chức

    CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH VĂN THƯ, VĂN THƯ TRUNG CẤP (Chứng chỉ do trường trung cấp công nghệ HN cấp) (Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư) 1. Đối...
Top