vi sinh nuôi cấy

  1. L

    vi sinh xử lý nước thải sinh hoạt BCP50

    SỰ TĂNG CƯỜNG VI SINH CỦA BCP50 CÓ THỂ : • Giảm bùn • Tăng hiệu quả nước thải đầu ra • Giảm mùi • Khởi động hệ thống nhanh chóng BCP50 chứa các chủng vi sinh xử lý nước thải, vi sinh xử lý mùi hôi có khả năng: - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG CẢ 02 ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ VÀ HIẾU KHÍ; - PHÂN...
Top