Báo giá thang máy chính hãng mitsubishi

BAÛNG BAÙO GIAÙ

NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:

1/ Noäi dung bao goàm:

- Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình

- Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng

- Bao goàm cöùu hoä .

- Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)2/ Nội dung không bao gồm:

- Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.

- Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que

haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...

3/ Noäi dung khaùc :

- Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)

GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :

Maùy Keùo Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi - Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.

- Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA

- Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA hoaëc tuû ngoaïi nhaäp STEP - Thailand vaø tuû ñieän

ngoïai nhaäp NIPPON - Malaisia .

- Duøng inox loaïi I 1,0MM - TAIWAN

- Cöùu hoä boar .

- Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89

- Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O

- Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78

ray đối trọng chuyển thành ray T783/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P

Máy kéo Torin cộng 35.000.000đNỘI DUNG

Chủng loại máy kéo

Kích thước cabin

Kích thước cửa

ĐIỀU KHIỂN

Đơn giá(VNĐ) Chưa gồm VAT 10%

01

Thang máy Tải khách :

450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kwW = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

302.000.000

02

Thang máy Tải khách :

450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 4,5kwW = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

314.000.000

03

Thang máy Tải khách :

450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kwW = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

326.000.000

04

Thang máy Tải khách :

450kg đến 550kg - 06stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,5kwW = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

338.000.000

05

Thang máy Tải khách :

450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kw

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

350.000.000

Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000


5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P:NỘI DUNG

Chủng loại máy kéo

Kích thước cabin

Kích thước cửa

ĐIỀU KHIỂN

Đơn giá(VNĐ)Chưa gồm VAT 10%

01

Thang máy Tải khách :

600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p

Mitsubishi 7,5kw

SHARP 6,7kwW = 1200 -1600

D = 1200 -1350

W = 800 - 900

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

300.000.000

02

Thang máy Tải khách :

600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p

Mitsubishi 7,5kw

SHARP 6,7kw

W = 1200 -1600

D = 1200 -1350

W = 800 - 900

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

310.000.000

03

Thang máy Tải khách :

600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p

Mitsubishi 7,5kw

SHARP 6,7kw

W = 1200 -1600

D = 1200 -1350

W = 800 - 900

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

321.000.000

04

Thang máy Tải khách :

600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p

Mitsubishi 7,5kw

SHARP 6,7kw

W = 1200 -1600

D = 1200 -1350

W = 800 - 900

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

333.000.000

05

Thang máy Tải khách :

600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p

Mitsubishi 7,5kw

SHARP 6,7kwW = 1200 -1600

D = 1200 -1350

W = 800 - 900

H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

345.000.000

Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000

thangmaymitsubishi@gmail.com


Hotline: 0913.230.706 ( Mr. Cường – Giám đốc )

PKD: Ms. Thu Hà 0243.868.3211


S
 
Top