TQ Cân điện tử ELB - SHIMADZU, Cân điện tử ELB-12K, can dien tu ELB-200

cananthinh123

New Member
<p><span style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: bold 15px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,102,153); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Cân điện tử ELB series SHIMADZU</span></p>
<p><span style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: bold 15px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,102,153); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">THONG TIN CHI TIET VE SAN PHAM :</span></p>
<p><span style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: bold 15px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,102,153); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></p><span style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: bold 15px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,102,153); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span style="color: rgb(0,0,205)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">Tính năng cân điện tử ELB series SHIMADZU:<br /></a></span></b><b><span style="color: rgb(0,0,205); font-size: 10pt"><br /><br /></span></b></p>
<p>
<table style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; width: 724px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 13px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" rowspan="2" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Mã hiệu</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span>Sản phẩm độ phân giải cao</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 78.45pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="105">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB600</a></span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 71.9pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="96">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB1200</a></span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 81.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="108">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB2000</a></span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 76.6pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="102">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB3000</a></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Mức cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 78.45pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="105">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>600 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 71.9pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="96">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1200 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 81.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="108">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>2000 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 76.6pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="102">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>3000 g</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 78.45pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="105">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.05 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 71.9pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="96">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.1 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 81.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="108">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.1 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 76.6pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="102">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.1 g</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Tầm trừ bì</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Từ*0g đến mức cân</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Nhiệt độ môi trường (<sup>0</sup>C)</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>5 – 35<span class="Apple-converted-space">*</span><sup>o</sup>C</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Chức năng</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Đếm số lượng, hiển thị %, bộ chuyển đổi đo trọng lực, điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tự hiệu chỉnh về 0 , tự động tắt máy.</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Đơn vị chuyển đổi</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, lạng HongKong, lạng Singapore, lạng Đài Loan, mom</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Ngõ ra dữ liệu</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>DATA I/O (in điện tử thì dùng ngõ cắm RS – 232C)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Kích thước bàn cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>170 x 130 mm</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Kích thước cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>185W x 215 D x 55H mm</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Trọng lượng cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1.25 kg (chưa có pin)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Điện năng</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>6 pin AA hoặc điện xoay chiều AC (tùy chọn dòng điện)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 179.3pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="239">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Phụ kiện đi kèm</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 308.2pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="411" colspan="4">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Hộp đựng pin, tấm bảo vệ bàn phím</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span>&nbsp;</span></p>
<p>
<table style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; width: 724px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 13px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" rowspan="2" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Mã hiệu</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span>Sản phẩm độ phân giải cao</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 102.65pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="137">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB120</a></span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 89.8pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="120">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB200</a></span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 89.8pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="120">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB300</a></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Mức cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 102.65pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="137">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>120 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 89.8pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="120">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>200 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 89.8pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="120">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>300 g</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 102.65pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="137">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.01 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 89.8pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="120">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.01 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 89.8pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="120">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.01 g</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Tầm trừ bì</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Từ*0g đến mức cân</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Nhiệt độ môi trường (<sup>0</sup>C)</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>5 – 35<span class="Apple-converted-space">*</span><sup>o</sup>C</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Chức năng</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Đếm số lượng, hiển thị %, bộ chuyển đổi đo trọng lực, điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tự hiệu chỉnh về 0 , tự động tắt máy.</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Đơn vị chuyển đổi</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, lạng HongKong, lạng Singapore, lạng Đài Loan, mom</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Ngõ ra dữ liệu</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>DATA I/O (in điện tử thì dùng ngõ cắm RS – 232C)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Kích thước bàn cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Ø110 mm</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Kích thước cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>185W x 215 D x 55H mm</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Trọng lượng cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1.25 kg (chưa có pin)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Điện năng</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>6 pin AA hoặc điện xoay chiều AC (tùy chọn dòng điện)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 205.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="274">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Phụ kiện đi kèm</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 282.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="376" colspan="3">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Hộp đựng pin, tấm bảo vệ bàn phím</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span>&nbsp;</span></p>
<p>
<table style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; width: 724px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 13px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" rowspan="2" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Mã hiệu</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span>Sản phẩm độ phân giải tiêu chuẩn</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 146.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="195">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB12K</a></span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 146.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="195">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><b><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_440.html">ELB200</a></span></b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Mức cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 146.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="195">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>12 kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 146.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="195">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>200 g</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 146.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="195">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1 g</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 146.25pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="195">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.01 g</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Tầm trừ bì</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Từ*0g đến mức cân</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Nhiệt độ môi trường (<sup>0</sup>C)</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>5 – 35<span class="Apple-converted-space">*</span><sup>o</sup>C</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Chức năng</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Đếm số lượng, hiển thị %, bộ chuyển đổi đo trọng lực, điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tự hiệu chỉnh về 0 , tự động tắt máy.</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Đơn vị chuyển đổi</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, lạng HongKong, lạng Singapore, lạng Đài Loan, mom</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Ngõ ra dữ liệu</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>DATA I/O (in điện tử thì dùng ngõ cắm RS – 232C)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Kích thước bàn cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Ø110 mm</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Kích thước cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>185W x 215 D x 55H mm</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Trọng lượng cân</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1.25 kg (chưa có pin)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Điện năng</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>6 pin AA hoặc điện xoay chiều AC (tùy chọn dòng điện)</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 195pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="260">
<p class="MsoNormal"><b><span>*Phụ kiện đi kèm</span></b></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 292.5pt; padding-right: 0in; padding-top: 0in" width="390" colspan="2">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>Hộp đựng pin, tấm bảo vệ bàn phím</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size: 10pt">Thiết bị ngoại vi (thiết bị chọn thêm):</span></u></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt">-</span><span style="font-size: 7pt">*******************<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="font-size: 10pt">Máy in điện tử “ EP-80” (in kim)</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt">-</span><span style="font-size: 7pt">*******************<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="font-size: 10pt">Cổng chung* kết nối RS-232C và IFB -102A</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt">-</span><span style="font-size: 7pt">*******************<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="font-size: 10pt">Bộ đo trọng lực “ SMK-201” (chỉ dùng cho kiểu bàn cân hình chữ nhật)</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt">-</span><span style="font-size: 7pt">*******************<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="font-size: 10pt">Thùng đựng cân</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt">-</span><span style="font-size: 7pt">*******************<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="font-size: 10pt">Tấm chắn bảo vệ</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 10pt">-</span><span style="font-size: 7pt">*******************<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="font-size: 10pt">Móc cân phía dưới .</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Tag:<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">Cân điện tử ELB-200</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">Cân điện tử ELB-300</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">can dien tu ELB-200,</a><span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">can dien tu ELB-300</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">can dien tu ELB-2000</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">can dien tu ELB-3000,</a><span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">Cân điện tử ELB-2000</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">Cân điện tử ELB-3000,</a><span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/Can-dien-tu-BL-SHIMADZU_c_354_440_638.html">Cân điện tử ELB-12</a></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></p><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></i></strong><span class="apple-converted-space"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></i></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></i></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: <a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff">cananthinh@gmail.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff">http://www.cananthinh.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">YAHOO<span style="mso-spacerun: yes">* </span>:<span style="mso-spacerun: yes">* </span>tuanhoang7750</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><img src="http://img96.imageshack.us/img96/6122/4mgy.jpg" /></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal">&nbsp;</p></span></span>
 
Top