TQ Cân móc cẩu OCS-XZ - SIFANG, cân treo 5T/1kg sifang, can treo 10T/2kg

cananthinh123

New Member
<p><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11pt Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" lang="IT"><span class="Apple-converted-space">*</span></span><b style="text-align: justify; line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">Cân móc cẩu OCS-XZ<span class="Apple-converted-space">*</span><span>*</span>- SIFANG</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">Cân móc cẩu OCS-XZ</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">cân treo OCS-XZ<span class="Apple-converted-space">*</span><span>*</span>- SIFANG</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">cân treo điện tử OCS-XZ<span class="Apple-converted-space">*</span><span>*</span>- SIFANG</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">cân treo OCS-XZ<span class="Apple-converted-space">*</span><span>*</span>5 tấn</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">cân treo OCS-XZ 10 tấn</a></span></b></p><b style="text-align: justify; line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span>THONG TIN VE SAN PHAM :</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span>&nbsp;</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span>Cân móc cẩu OCS-XZ<span class="Apple-converted-space">*</span><span>*</span>- SIFANG (China)</span></b></p>
<ul style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" type="disc">
<li class="MsoNormal"><span>Một mặt hiển thị</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Tự động ghi lại các giá trị cân ngay cả khi mất nguồn</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Đi kèm đều khiển từ xa giúp vận hành dễ dàng</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Có thể làm việc liên tục trong 60 giờ sau mỗi lần nạp điện</span></li>
</ul><span><br class="Apple-interchange-newline" />
<p class="MsoNormal">
<table style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: black; text-indent: 0px; width: 696px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 13px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="96%">
<tbody>
<tr style="height: 9.75pt">
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 163px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" rowspan="10" width="24%">
<p class="MsoNormal"><span>&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">Model</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">Capacity</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">Division</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">Weight</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; color: white">(</span><span style="color: white">kg</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; color: white">)</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">H</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">K</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">D1</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: rgb(0,153,0); padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; height: 9.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: white">D2</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-0.5</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.5t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.2kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>16</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>422</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>27</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>65</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>36</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-1</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>0.5kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>16</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>422</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>27</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>65</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>36</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-2</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>2t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>18</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>477</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>31</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>65</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>50</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-3</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>3t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>18</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>477</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>31</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>65</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>50</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-5</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>5t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>2kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>22</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>572</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>48</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>80</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>60</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-10</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>10t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>5kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>37</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>672</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>57</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>100</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>70</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-15</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>15t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>10kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>86</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>985</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>90</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>140</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>120</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-20</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>20t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>10kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>86</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>985</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>90</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>140</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>120</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 88px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>OCS-XZ-30</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 74px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>30t</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 73px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="11%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>10kg</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 87px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="13%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>146</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>1075</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 39px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="6%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>102</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 46px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="7%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>160</span></p>
</td>
<td style="padding-bottom: 0.75pt; background-color: white; padding-left: 0.75pt; width: 52px; padding-right: 0.75pt; padding-top: 0.75pt" width="8%">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span>120</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p></span>
<ul style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" type="disc">
<li class="MsoNormal"><span><span style="color: red; font-size: 16pt"><strong>CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH<span class="Apple-converted-space">*</span></strong></span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 16pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: red; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br /></span></span></li><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">*</span>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội(<span style="font-size: smaller">Đối diện trường ĐH Đại Nam</span>)<br /></span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 - Email: <a href="mailto:cananthinh@gmail.com">cananthinh</a></span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">@gmail.com</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 - 0979318919</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">HỖ TRỢ KT : 0914030907</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a href="http://www.cananthinh.com/">http://www.cananthinh.com</a></span></span><span>*</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="color: white; font-size: 7.5pt" lang="IT"><img src="http://img850.imageshack.us/img850/1688/flb8.jpg" /></span></p>
<p><br class="Apple-interchange-newline" /></p></span></b>
 
Top