TQ Cân phân tích AGNZ200C - AXIS liên hê 09752909114

cananthinh123

New Member
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Khả năng cân: 200 gam</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Khả năng đọc: 0.0001 gam (0.1 mg)</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Độ tuyến tính: 0.001 gam (1 mg)</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Cấp chính xác: Cấp I</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Thởi gian ổn định: < 8 giây</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Đường kính mặt đĩa cân: Ø90 mm</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span lang="DE">- Kết quả hiển thị bằng màn hình LCD</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span lang="DE">- Điều khiển cân với 7 phím bấm mềm</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span lang="DE">- Giao diện RS232, PS2 kết nối máy vi tính hoặc máy in</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span lang="DE">- Hiệu chuẩn ngoại</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Chức năng đếm, tính %, carats, …</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Đáp ứng tiêu chuẩn EC và EN ISO 9001:2000</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span>- Kích thước trong: 175 x 140 x 230 mm</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span>- Kích thước ngoài: 215 x 345 x 350 mm</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Điện: 230V, 50Hz, 9VA / =12V 300mA</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">- Trọng lượng: 6.5 kg</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><b><span lang="DE">Cung cấp bao gồm:</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span lang="DE">+ Cân phân tích điện tử (Chuẩn ngoại) model<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/CAN-PHAN-TICH_m_354_453.html">AGNZ200C</a></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span lang="DE">+ ***g kính chắn gió, mặt đĩa cân</span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span lang="DE">+ Phần mềm lưu kết quả và cáp nối</span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span lang="DE">+ Adpater 230V, dây nguồn và hướng dẫn sử dụng</span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span lang="DE">&nbsp;</span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span lang="DE">&nbsp;</span></i></p><i><span lang="DE">
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1.2em 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 25px; text-transform: uppercase; font-size: 12pt">*</span><strong><span style="line-height: 33px; font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></strong><span style="line-height: 20px" class="apple-converted-space"><b><span style="line-height: 33px; font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">*</span></b></span><span style="line-height: 33px; color: red; font-size: 16pt"><br /></span><span style="line-height: 33px; color: blue; font-size: 16pt">Hotlinte : 0914 010 697</span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1.2em 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 33px; color: blue; font-size: 16pt">Liên hệ : Mr Việt</span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1.2em 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 30px; color: navy; font-size: 14pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội</span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1.2em 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 30px; color: navy; font-size: 14pt">(Đối diện trường ĐH Đại<span class="Apple-converted-space">*</span>Nam)<br /></span><span style="line-height: 38px; color: black; font-size: 18pt"><a style="font: 12px Arial, sans-serif; color: rgb(7,106,169); text-decoration: none" href="http://www.anthinhsale.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.anthinhsale.com</a></span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1.2em 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 38px; color: black; font-size: 18pt"><a style="font: 12px Arial, sans-serif; color: rgb(7,106,169); text-decoration: none" href="http://www.cananthinh.com/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="line-height: 19px; color: black">http://www.cananthinh.com</span></a></span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1.2em 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 30px; color: navy; font-size: 14pt">Email: cananthinh@gmail.com</span><span style="line-height: 25px; text-transform: uppercase; font-size: 12pt">&nbsp;</span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 5pt 0in; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px Arial, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(59,69,79); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="line-height: 30px; color: rgb(153,51,102); font-size: 14pt">Yahoo : banhanganthinh</span></p></span></i>
 
Top