TQ Máy đo pH cầm tay Starter 300, máy đo an thịnh

cananthinh123

New Member
<p><span style="color: red; font-size: 14pt" lang="DE"><span class="Apple-converted-space"><strong><font face="Arial">*</font></strong></span></span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259"><span lang="DE"><strong><font size="2" face="Arial">Máy đo pH cầm tay Starter 300</font></strong></span></a><span lang="DE"><strong>,<span class="Apple-converted-space">*</span></strong><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259"><strong>máy đo Ph starter 300</strong></a><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259"><strong>, máy đo pH</strong></a><strong>,<span class="Apple-converted-space">*</span></strong><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259"><strong>máy đo pH cầm tay</strong></a><strong>.</strong></span></p><span lang="DE">
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><strong><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259">Máy đo pH cầm tay Starter 300</a></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 6pt; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">Hãng sản xuất:<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259">Ohaus – Mỹ</a></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 6pt; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">Model:<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259">Starter 300</a></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><em><strong><span lang="DE">Thông số kỹ thuật</span></strong></em><span lang="DE">*</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Khoảng đo: 0 ~ 14 pH / -1999 ~ +1999mV/ -5oC ~ 105oC</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Độ chính xác: 0.01pH / 1mV / 0.1 oC</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Giới hạn sai số: ±0.01pH / ±1mV / ±0.5 oC</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Hiệu chuẩn pH: tại 3 điểm</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Bộ nhớ: hiệu chỉnh dữ liệu gần đây nhất với ngày tháng và thời gian</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Nguồn/Pin: 220V (50-60Hz)/9V DC</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Kích thước/khối lượng: 90W x 170D x 35H mm/ 0.18kg</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Màn hình: màn hình tinh thể lỏng</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Tín hiệu pH đầu vào: BNC, trở kháng >10e+12<span class="Apple-converted-space">*</span></span>Ω</p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Nhiệt độ đầu vào: Cinch, MTC 30 k</span>Ω</p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Khoảng đo nhiệt độ: 0 đến 100<sup>0</sup>C</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; margin: 6pt 0in 0pt 0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="msolistparagraph"><span lang="DE">-</span><span style="font-size: 7pt" lang="DE">*********<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span lang="DE">Vật liệu chế tạo: ABS</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><span style="color: red; font-size: 14pt" lang="DE">Tag:<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259"><span lang="DE">Máy đo pH cầm tay Starter 300</span></a></strong><strong><span lang="DE">,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259">máy đo Ph starter 300</a><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259">, máy đo pH</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=259">máy đo pH cầm tay</a>.</span></strong></p><span lang="DE">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span><strong>CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH<span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 18pt">*</span></strong></span><span style="color: red; font-size: 18pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">**************** </span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</font></span><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: </font><a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">cananthinh@gmail.com</font></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">http://www.cananthinh.com</font></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0988045129</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font size="3">http://www.cananthinh.com</font></a></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img src="http://img208.imageshack.us/img208/9505/fzjx.jpg" /></p></span></span>
 
Top