BÁN Vòi sen công nghệ nano

sinbadvietnam

New Member
<div><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">V&ograve;i sen c&ocirc;ng nghệ Nano</a></span></b></div>
<p><span style="font-size: medium;">Hiện nay <b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">c&ocirc;ng nghệ Nano</a></b> đ&atilde; v&agrave; đang được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, trong c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm của<a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank"> </a><b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">v&ograve;i hoa sen</a> </b>th&igrave; <b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">V&ograve;i hoa sen c&ocirc;ng nghệ Nano</a> </b>c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một ứng dụng v&ocirc; c&ugrave;ng hữu &iacute;ch, n&oacute; mang lại sự tiện nghi,hữu dụng với sức khỏe, thẩm mỹ v&agrave; sang trọng.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/whv1384394894.jpg" /></a><br /></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Điểm nổi bật của <b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">V&ograve;i sen</a> </b>l&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ Nano nhờ c&aacute;c hạt anion gi&uacute;p thanh lọc nước, diệt khu&acirc;n. Khử độc nước, l&agrave;m sạch da, đẹp da. Massage t&oacute;c, k&iacute;ch th&iacute;ch da đầu cho bạn m&aacute;i t&oacute;c lu&ocirc;n mềm mại v&agrave; mượt m&agrave;. Ngo&agrave;i ra V&ograve;i hoa sen c&ocirc;ng nghệ Nano sẽ tạo cho bạn cảm gi&aacute;c thư th&aacute;i, thoải m&aacute;i khi tắm m&agrave; rất tiết kiệm nước. Để t&igrave;m hiểu kỹ hơn về <b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">Sen v&ograve;i</a> </b>c&ocirc;ng nghệ Nano ch&uacute;ng t&ocirc;i xin chia sẻ với c&aacute;c bạn một số c&aacute;c điểm sau:</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">C&ocirc;ng nghệ Nano</a>: </b>L&agrave; ng&agrave;nh&nbsp;c&ocirc;ng nghệ&nbsp;li&ecirc;n quan đến việc thiết kế, ph&acirc;n t&iacute;ch, chế tạo v&agrave; ứng dụng c&aacute;c cấu tr&uacute;c, thiết bị v&agrave; hệ thống bằng việc điều khiển h&igrave;nh d&aacute;ng, k&iacute;ch thước tr&ecirc;n quy m&ocirc;&nbsp;nanomet&nbsp;(nm, 1&nbsp;nm = 10<sup>&minus;9</sup>&nbsp;m). Ranh giới giữa c&ocirc;ng nghệ nano v&agrave;&nbsp;khoa học nano&nbsp;đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng, tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng đều c&oacute; chung đối tượng l&agrave;&nbsp;vật liệu nano.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen c&ocirc;ng nghệ Nano">&nbsp;<img alt="v&ograve;i hoa sen Nano" border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/mnn1384394851.gif" /></a></span></p>
<p><b><span style="font-size: medium;">C&aacute;c ứng dụng của c&ocirc;ng nghệ Nano:</span></b></p>
<p><span style="font-size: medium;">Y học l&agrave; lĩnh vực được lợi nhiều nhất từ c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y. Đối với việc sửa sang sắc đẹp đ&atilde; c&oacute; sự h&igrave;nh th&agrave;nh nano phẩu thuật thẩm mỹ,nhiều lọai thuốc thẩm mỹ c&oacute; chứa c&aacute;c loại hạt nano để l&agrave;m thẩm mỹ v&agrave; bảo vệ da. Đ&acirc;y l&agrave; một thị trường c&oacute; sức hấp dẫn mạnh, nhất l&agrave; đối với c&ocirc;ng nghệ kiệt xuất mới ra đời như c&ocirc;ng nghệ nano.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp hiện nay, c&aacute;c tập đo&agrave;n sản xuất điện tử đ&atilde; bắt đầu đưa c&ocirc;ng nghệ nano v&agrave;o ứng dụng, tạo ra c&aacute;c sản phẩm c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh từ chiếc m&aacute;y nghe nhạc iPod nano đến c&aacute;c con chip c&oacute; dung lượng lớn với tốc độ xử l&yacute; cực nhanh &hellip;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c nh&agrave; khoa học t&igrave;m c&aacute;ch đưa c&ocirc;ng nghệ nano v&agrave;o việc giải quyết c&aacute;c vấn đề mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu như thực trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Để trải nghiệm d&ograve;ng sản phẩm của <b><a href="http://voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">V&ograve;i hoa sen c&ocirc;ng nghệ Nano</a></b> c&aacute;c bạn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau:</span></p>
<p><b><span style="font-size: small;">C&ocirc;ng ty DTA Việt Nam</span></b></p>
<p><span style="font-size: small;"><b>Địa chỉ</b>&nbsp;: 609 Trương Định &ndash; Ho&agrave;ng Mai &ndash; H&agrave; Nội</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><b>Điện thoại</b>&nbsp;: (+84)&nbsp;<b>0932381080</b></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><b>Email</b>&nbsp;:&nbsp;<a href="mailto:voisendenled@gmail.com" rel="nofollow" target="_blank">voisendenled@gmail.com</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><b>Yahoo</b>&nbsp;:&nbsp;<a href="mailto:voisendenled@yahoo.com" rel="nofollow" target="_blank">voisendenled@yahoo.com</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><b>Skype&nbsp;</b>: voisendenled</span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: ''''pt sans'''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;">&nbsp;</p>
 
Top